VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky - Pavel Furch, DiS. (www.vyzivovyporadce-hustopece.cz)

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah vznikající poskytováním služeb v rámci výživového poradenství poradcem Pavlem Furchem, DiS. (dále jen "Poradenství"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "Poradce") a kupujícího (dále jen "Objednatel").

1.2. Poskytovatelem poradenství je Pavel Furch, DiS. (dále jen "Poradce"), se sídlem Za Kostelem 21, 664 63, Přísnotice, IČ:07223111. Jedná se o fyzickou osobu zapsanou v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je pak Městský úřad Židlochovice.

1.3. Objednatelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb u poradce elektronicky na webových stránkách www.vyzivovyporadce-hustopece.cz prostřednictvím objednávkového formuláře, na email pavelfurch@seznam.cz, telefonicky či prostřednictvím facebookové sociální sítě na stránkách Výživový poradce Pavel Furch.

1.4. Tyto VOP jsou platné, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby se rozumí poradenství z oblasti výživy a zdravého životního stylu či pohybových aktivit. U poradenství je výstupem rada. U balíčků č. 1-4 je výstupem vytvoření individuálního jídelníčku na míru klienta v rozsahu 7 denních variant, předání elektronického edukačního materiálu a online podpora po dobu platnosti měsíčního balíčku.

3. Smluvní vztah

3.1. Smluvní vztah mezi poradcem a objednatelem vzniká odesláním objednávky objednatelem. Smluvní vztah znamená, že poradce je povinen poskytovat objednateli sjednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.

3.2. Poradce není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:

- objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb),

- poradce má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,

- poradce má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o využívání služeb,

- objednatel v minulosti urážel či jinak hanil poradce.

3.3. V případě, že je objednatel nezletilý, je poradce oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

3.4. Objednatel si je vědom, že služby poradenství z hlediska výživy nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poradce. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a poradcem, jestli je vůbec způsobilý/á řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu klienta poradce rozhodne, zda je v jeho možnostech a odborných znalostech objednateli poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby poradcem, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud objednatel zatají poradci informace o svém zdravotním stavu, má poradce právo smluvní vztah ukončit.

3.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

4 Uzavírání smlouvy

4.1. V případě poskytnutí konzultace poradcem probíhá uzavření smlouvy na základě předchozí dohody mezi objednatelem a poradcem.

4.2. V případě poskytnutí služby balíčků č. 1-4 poradce zašle objednateli na základě poptávky objednatele předsmluvní dotazník výživového poradenství. Vyplnění a odeslání dotazníku poradci s pravdivými podrobnými údaji, současně se zaslaným objednatelovým záznamem 5denního stravování poradci jsou nezbytné pro tvorbu výživového plánu. Po posouzení dotazníku potvrdí poradce e-mailem objednateli přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany poradce.

4.3. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu na bankovní účet poradce.

5 Průběh poskytování služeb

5.1. Poradce je povinen poskytovat objednateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.

5.2. I přesto, že poradce poskytne služby v souladu s jeho vzděláním a nejlepším vědomím, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Poradce tak není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch objednatele. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poradce (např. vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle objednatele dodržovat veškerá doporučení poradce, dosavadní životní styl objednavatele, pravdivost poskytovaných informací ze strany objednavatele...). Řádným dodržováním rad poradce se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5.3. Objednatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s poradcem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě, zdravotním stavu či užívaných lécích. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

5.4. Objednatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

5.5. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat dokument "Edukační materiál pro klienty výživového poradenství Pavel Furch", ani jeho části bez souhlasu autora. Na dokument se vztahuje autorské právo.

6 Dodání služby

6.1. V případě objednání některého z balíčků č. 1-4 se poradce zavazuje splnit svou povinnost, tj. zpracovat a doručit výživový plán a elektronický edukační materiál objednateli nejpozději do 14 dnů od úvodní vstupní konzultace, která probíhá až po připsání platby na účet poradce, je-li současně splněna podmínka, že poradce obdržel od objednatele i vyplněný dotazník výživového poradenství a 5denní záznam stravování. V případě jednorázové konzultace je konzultace uskutečněna až po připsání platby předem na bankovní účet poradce.

6.2. Online měsíční podpora je nabízena poradcem po dobu platnosti daného balíčku od chvíle, kdy objednatel obdrží výživový plán.

6.3. Souhlasem s těmito VOP dává objednatel výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbývá objednatel v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechce výše uvedený souhlas udělit, dohodne se na tomto s poradcem. Je však nutno brát na vědomí, že v takovém případě bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.4. V případě balíčků č. 1-4 se považuje smlouva ze strany poradce za splněnou odesláním zpracovaného Výživového plánu a elektronického edukačního materiálu na e-mailovou adresu objednatele a současně po uplynutí online podpory v závislosti na konkrétním balíčku. Uvede-li objednatel špatně emailovou adresu, nemůže být služba poskytnuta. V případě online konzultace se považuje smlouva ze strany poradce za splněnou po poskytnutí objednané konzultace.

6.5. Výživový plán je vytvořen přímo na míru objednateli, kdy tvorbu ovlivňuje mnoho individuálních faktorů. Každý je individualita a výživový plán pro objednatele nebude mít s nejvyšší pravděpodobností podobné či stejné účinky na jinou osobu.

7 Cena služeb

7.1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.vyzivovyporadce-hustopece.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na bankovní účet, který poradce sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky.

7.2. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé smluvené konzultace s poradcem, nekomunikoval s poradcem, nedodržoval podmínky spolupráce), nedohodnou-li se objednatel s poradcem jinak.

8 Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky poradcem, avšak nejpozději do dne, kdy byla poradci od objednatele připsána na bankovní účet částka za nákup služeb. Forma odstoupení od smlouvy je buď písemná, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.

8.2. Vůči poradci, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen "Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poradce. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.

8.3. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má objednatel právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelze-li vadu odstranit, má objednatel právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy odstoupit.

8.4. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit poradci, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

8.5. Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

8.6. Poradce těmito VOP sděluje objednateli, že na individuální konzultace, které jsou poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy objednatel si objednal přesný termín těchto poradenských služeb, předem zaplatil zálohu, ale pak:

- v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou konzultaci),

- se včas neomluvil nejméně dva pracovní dny před plánovaným termínem schůzky.

8.7. Poradce upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poradce při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud objednatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od poradce neodebírat.

9 Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

9.1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), uděluje tímto subjekt údajů poradci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se objednatele, a to včetně údajů citlivých. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bio impedančního měření a dalších služeb, které si subjekt údajů objednal, je správce oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu subjektu údajů a fyziologii, které subjekt údajů zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením. Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší a svůj souhlas může kdykoliv odvolat sdělením své žádosti zpracovateli.

9.2. Subjekt údajů tímto dále souhlasí i se zpracováním jeho osobních údajů v profesionální online aplikaci DietSystem App, s. r. o., ve kterém jsou analyzovány a tvořeny Správcem jídelníčky.

9.3. Subjekt údajů má právo:

- Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

- Požádat o kopii těchto osobních údajů,

- Požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

- Požádat o výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracovávání. Pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

- Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

- Na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

- Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je v rámci ČR Úřad na ochranu osobních údajů.

9.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů kdykoliv odvolat.

9.5. Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

9.6. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poradce využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem.

10 Mimosoudní řešení sporů

10.1. Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen "spor").

10.2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen "ČOI"). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

10.3. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11 Závěrečná ustanovení

11.1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Poradce je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách na www.vyzivovyporadce-hustopece.cz.

11.3. Tyto VOP jsou účinné ode dne 20. 3. 2020 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

V Hustopečích dne 21. 3. 2020

Pavel Furch, DiS.